Доступ до публічної інформації

Законодавство про доступ до публічної інформації

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.Подання запитів про доступ до публічної інформації

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону за рекомендованою формою, що додається.

2. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити (порядковий номер, індекс інформації), або зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату;

3. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати розроблену та опубліковану розпорядником інформації рекомендовану форму.

4. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Відповідь на запит про інформацію надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

9. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом (2939-17), а копія в частині інших питань розглядається згідно із Законом України «Про звернення громадян» (393/96-ВР). Також запит, який містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян» (393/96-ВР).


Рекомендована форма запиту


Запит на публічну інформацію може бути направлений:

- письмово за адресою: 65012 м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19

- e-mail: postbox@odz.gov.ua