Головна ⇒ Бережливе виробництво: Публікації

Публікації

Сортування:
31.05.2017р. - Енциклопедія виробничої бережливості: якісні новації для успішної корпорації

М. Мелешко, заступник начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», член національної спілки журналістів України

За умов розвинутого ринкового середовища запит на споживання якісного транспортного сервісу стає рушійним мотивом для роботи корпорації, яка надає послугу, визначальним для клієнта, який обирає перевізника.

Якість перевізного процесу залізничним транспортом на практиці досягається за рахунок системного впровадження у сукупності всіх виробничих факторів (ресурсів): сучасних методів управління виробництвом, підвищення кваліфікації працівників, рівня їх професіоналізму, принципово нових (модернізованих, оновлених) технічних засобів, інноваційних ресурсоощадливих технологій.

Важливими складовими кардинальних якісних змін є також інструменти бережливого виробництва - більш раціональне використання наявного виробничого потенціалу в процесі реформування (структурних перетворень), здатність реагувати на зміни кон’юнктури, швидко пристосовуватись до зміни попиту (сезонності перевезень) й ринкових умов, можливість активного впливу на динаміку і напрямок цих змін, зміцнення і розвиток організаційної структури, побудова корпоративної системи керування логістикою та маркетингом.

Забезпечення адаптації виробничих підрозділів (структур) українського залізничного транспорту до трансформаційних (інтеграційних) змін при реформуванні галузі, вимагає побудови нової системи організації, ефективної координації якісних змін, перш за все, у поведінці працівників корпорації.

Процес повинен базуватися на принципах єдиного корпоративного підходу розкриття професійного і творчого потенціалу працівників, створення комплексу механізмів стимулювання менеджменту в формуванні задач і їх вирішенні.

Система залучення ініціативного, творчого персоналу, якщо вона інтегрована з системами оцінки якості, мотивації, розвитку і професійного навчання (перепідготовки) персоналу корпорації, техніко-технологічним оновленням, дозволить забезпечити зростання якості і обсягів послуг, результативності та продуктивності праці, покращення виробничих і управлінських процесів, підвищить конкурентоспроможність та прибутковість залізничної галузі.

Качество - тот пребывающий видовой

признак, который отличает данную сущность

в ее видовом своеобразии от другой сущности,

принадлежащей к тому же роду.


Аристотель

(БСЭ, том 4, 3-е изд. М.: 1973, с. 551)

Крок перший: звертаємося до першоджерел на яких базується корпоративна культура

Глобальні виклики, постійні еволюційні зміни економічного чи суспільного характеру дедалі частіше вимагають впровадження ефективних новацій у виробничі потужності, незмінними критерієм оцінки їх реалізації в отриманій продукції, виконаних роботах чи наданих послугах є поняття (визначення) «якість».

Тож в умовах глобалізації й стрімкого формування нового суспільства, виробничих відносин, стратегією державної політики стає перехід до інноваційного шляху розвитку усіх сфер економіки, у тому числі залізничного транспорту, на основі обраних ключових пріоритетів.

Сьогодні інновації являються єдиним ефективним засобом забезпечення конкурентоспроможності, боротьби за лідерство, а значить досягнення позитивної іміджевої репутації будь-якого учасника ринку: виробника товарів, виконавця робіт чи надання послуг, причому, незалежно від виду діяльності, форми власності та відомчої (галузевої) належності.

У преамбулі Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1991 року за №356 відмічалося, що створення Державної адміністрації залізничного транспорту України проводиться «з метою організації ефективного управління залізничним транспортом та забезпечення потреб народного господарства й населення в перевезеннях».

В процесі активізації реформених перетворень, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2 вересня 2015 року за №735 «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затверджено Статут публічного акціонерного товариства, яке стало правонаступником усіх прав і обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

p{Метою і предметом діяльності товариства відповідно до пункту 5 є: «задоволення

Сучасний інноваційний розвиток кожного учасника ринку не можна сьогодні уявити без якісних змін за рахунок впровадження заходів бережливого виробництва - логістичної концепції менеджменту, сфокусованої на оптимізації бізнес-, технологічних процесів з максимальною орієнтацією на клієнта і з обов’язковим урахуванням мотивації кожного працівника у залежності від фактично отриманих результатів.

Сучасний інноваційний розвиток кожного учасника ринку не можна сьогодні уявити без якісних змін за рахунок впровадження заходів бережливого виробництва - логістичної концепції менеджменту, сфокусованої на оптимізації бізнес-, технологічних процесів з максимальною орієнтацією на клієнта і з обов’язковим урахуванням мотивації кожного працівника у залежності від фактично отриманих результатів.

Бережливе виробництво - основа нової філософії сучасного менеджменту, фундамент для формування цілей і їх якісної, значить успішної реалізації, у підсумку - досягнення поставленої мети кожним «амбітним» гравцем (командою однодумців) в ринкових умовах.

Для загального розуміння виробничим персоналом (менеджментом) корпорації значення терміну «якість», потрібно звернутися, наприклад, до «класики» - енциклопедичних видань, звичайного чи тлумачного словників української мови, надрукованих у різні періоди, навчальних посібників, доступних літературних джерел, нормативної, нормативно-технічної документації.

Ось яке стисле, хоча і різнопланове значення, пояснення цьому терміну дає Словник української мови в 11-ти томах (Том 11, 1980.- Стор. 638):

«1. Внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших.

2. Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням.

(Державний) Знак якості - найвища оцінка якості продукції.

3. Та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь».

Перераховані вище категорії якості фактично майже без змін дублюються і у Новому тлумачному словнику української мови у 4-х томах (Том 4, 2001.- Стор. 933), але вже без визначення «Знаку якості» - символіки продукції, точніше дефіцитних товарів, які маркувалися спеціальним знаком радянського періоду 70-80 років ХХ століття - Державним знаком якості СРСР.

До речі Державний знак якості СРСР, введено рівно 50 років тому, 20 квітня 1967 року, хоча вперше він був нанесений на продукцію (електродвигуни) тільки у 1970 році.

Метою його створення «являлось повышение эффективности производства и улучшение характеристик товаров». Знак тоді регламентувався державним ГОСТом 1.9-67 від 7 квітня 1967 року.

Право на використання знаку (клейма) у всіх галузях народного господарства дозволялося за результатами атестації якості особливо важливого товару після відповідної атестації.

Введення Державного знаку в СРСР повинно було стимулювати підприємства досягти виробництва товарів високої якості, або послуг світового рівня, хоча абсолютна відсутність конкуренції в економіці радянської імперії не сприяла реалізації цьому задуму.

Та повернемося до реалій сучасного стану українських галузей економіки взагалі і транспорту зокрема, нагальних проблем виробництва товарів та надання послуг в контексті предмету дослідження.

Якість, як філософське поняття - це одна із основних логічних категорій, що являються визначенням предмета за характерними для нього, внутрішньовластивими ознаками, те, що робить предмет таким, який він є.

Інше важливе визначення якості, якщо говорити про фундаментальні, класичні основи бережливості - «ступінь цінності, відповідності тому, яким слід бути» (Єфремова Т.Ф. Толковий словник російської мови).

Досить чітке визначення, яке більше характеризує термін знаходимо у толковому словнику російської мови С.І. Ожегова, Н.Ю. Шведової: «Совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. Категории качества и количества. Переход в новое. То или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-нибудь».

Саме «достоїнство» мабуть є найбільш влучним визначенням із всієї сукупності трактувань поняття «якість», хоча й трансформація «в нове» досить вдало також пояснює цей термін.

Але для більш повного визначення терміну «якість» також необхідно обов’язково звернутися до визначень міжнародних та адаптованих українських стандартів. Так, у відповідності до перших вітчизняних стандартів стосовно управління якістю та забезпечення якості у незалежній Україні, відноситься ДСТУ 2926-94. «Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення» (чинний станом на 01.01.2017).

Одним з основоположних чинників загального поняття «якості» є усвідомлення «якості праці» - сукупності специфічних, системних дій, спрямованих на досягнення конкретної поставленої менеджером-управлінцем кінцевої мети. Причому, виробниче завдання повинно бути цілком зрозумілим для безпосередніх виконавців (співвиконавців) - менеджерів середньої ланки управління і фахових працівників.

Якісну сторону праці також характеризують такі чинники, як складність, напруженість, результативність, затрати часу, зусиль тощо. Більш напружена, розумова (інтелектуальна) професійна праця створює за одиницю часу більшу кількість і вищу якість споживних вартостей продукту праці і є першоосновою розміру оплати праці, забезпечення попиту і реалізації предметів праці (виробів, послуг), а також є «гарантом досягнення ефективності, прибутковості виробничої діяльності» (Економічна енциклопедія).

Не буде повним дослідження теми, якщо не мати базової теоретичної підготовки до головного практичного дійства - управління якістю продукції (послуги) для створення цінностей на залізничному транспорті.

«Реалізація курсу України щодо вступу до Світової організації торгівлі (СОТ), а також участь у процесі європейської інтеграції нагально потребують спроможності вітчизняних підприємств до роботи в жорстких умовах міжнародних ринків товарів і послуг, що може бути досягнуто лише завдяки застосуванню сучасних інструментів управління якістю». І далі. «Якість - поняття багатопланове, забезпечення її вимагає поєднання творчого потенціалу і практичного досвіду багатьох фахівців». (Сиченко В.Г., Ткаченко О.П. Управління якістю продукції на залізничному транспорті України. К.: Видавництво «Транспорт України», 2006. Стор. 3).

В цьому сенсі, якщо ми говоримо за вступ до СОТ, то не керуючись Стандартом управління якістю ДСТУ ІSО 9000 (ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT. Чинний з 01 січня 2017 року. Наказ від 21.12.2015 за №203 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України»), діяльність корпоративного менеджменту не буде досконалою, а значить ефективною.

Якщо згадати alma mater - профільні учбові заклади, які нам, старшому поколінню залізничників, дали путівку до набуття професійних знань у 70-80-х роках минулого століття, то варто посилатися на підручник «Экономия и бережливость на железнодорожном транспорте», який був затверджений Головним управлінням навчальних закладів МШС СРСР у якості навчального посібника для технічних шкіл та підприємств залізничного транспорту (М.: Транспорт, 1986.-223 с.).

«Рационально организовывать производственные процессы, труд на каждом рабочем месте, экономно расходовать материальные ресурсы, лучше использовать каждый локомотив, каждый вагон, станок, километр пути и получать с него больше продукции и прибыли - таковы задачи железнодорожников. Надо помнить, что прогрессивное - значит экономически эффективное. (…) Важная экономическая задача состоит в том, чтобы обеспечить опережающий рост качества продукции и услуг над ростом дополнительных затрат интенсивным путем с использованием всех технологических, организационных, социально-экономических и психологических возможностей» (там же, с. 3-4, 108).

У 1983 році Головне технічне управління (ЦТЕХ) МШС СРСР розробляє та затверджує «Инструктивные указания по определению экономической эффективности внедрения систем управления качеством работы предприятий железнодорожного транспорта. (Эксплуатационная деятельность)» (Пособие в редакции 1986 года. УДК 658.562.6.011.46.656.2 (083.96).

Фактично це була перша єдина галузева методика розрахунку економічної ефективності комплексних систем управління якістю робіт в локомотивних депо, підрозділах вагонного господарства, на станціях, в дистанціях колії та енергозабезпечення, інших галузевих службах.

«Разрабатываемые и внедряемые на предприятиях железнодорожного транспорта комплексные системы управления качеством продукции (КС УКП) направлены на совершенствование форм и методов управления производством с целью обеспечения полного и своевременного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, улучшения качества перевозок и повышения эффективности транспорта» - відмічалося у передмові до методики.

«Достижение указанных целей в большей мере зависит от качества линейных предприятий железнодорожного транспорта. Основными задачами комплексных систем управления качеством работы (КС УКР), внедряемых, являются: установление требований к качеству выполняемых работ; определение уровня качества на плановый период; разработка организационно-технических мероприятий, направленных на достижение запланированного уровня качества; получение оперативной информации о качестве выполненных работ; разработка мер воздействия на нарушителей требований к качеству, а также поставщиков материалов, запасных частей, инструмента и т.д.; разработка мероприятий по устранению допущенных отклонений от заданного уровня качества; оценка экономической эффективности функционирования КС УКР» (там же, с. 3).

У народі кажуть: «Без минулого не має майбутнього», або «Майбутнє не можливе без минулого». Минуле дозволяє довідатися нам про помилки, щоб їх не повторювати, або досягнення інших, і зробити так, щоб у майбутньому створити щось нове, краще, якісніше.

Залізничники, які працювали на підприємствах галузі ще у другій половині ХХ століття не тільки теоретично опановували «ази» виробничої бережливості, добре усвідомлювали на практиці різницю між якісною продукцією (послугою) і «не кондицією» (те, що не задовольняє норму, стандарт).

Вивчення досвіду підприємств-лідерів давало підгрунтя для широкого практичного впровадження запозичених інновацій, або створення своїх моделей (методик) для економічного зростання, ефективності виробництва.

З інших, у тому числі численних сучасних джерел за тематикою дослідження відомо, що для того аби наповнити бюджет залізничної галузі можна вчинити наступним чином: по-перше, здійснити нарощення обсягів послуг (перевезень) за основною діяльністю, по-друге, підняти ціни (тарифи) на послуги, по-третє, забезпечити високу якість послуг, і в-четвертих, запровадити дані заходи в комплексі.

Однозначної, конкретної відповіді з даного питання, на думку автора, не може у повній мірі дати навіть залучена аудиторська компанія, чи профільний експерт (група експертів).

Але рекомендації, стовідсотково, будуть схилятися до впровадження комплексу заходів у різному поєднанні зазначених вище напрямів, результатом виробничої діяльності у підсумку повинно стати задоволення запиту споживача послуг з максимальною якістю, при умові розумної, конкурентної ціни (тарифу).

Та й чи можуть бути «рецепти» для довгострокової діяльності, якщо ринок перевезень постійно, часто непередбачено реагує на безліч різних факторів, формуючи кон’юнктурне середовище - попит і пропозицію?

У такій логічній послідовності розкриття теми можна підбити попередній підсумок теоретичних основ стосовно якості товарів, робіт та послуг - необхідної умови ведення сучасного бізнесу у середовищі рівноправних партнерів.

Він буде полягати у наступному - якість не лише абстрактне поняття із сфери філософії, науки заради тільки теорії, віртуальних моделей, а по своїй суті ціла прикладна наука, яка має, якщо говорити про виробництво, широке практичне застосування в сфері товарного виробництва, робіт та надання послуг.

Впроваджуючи інструменти якості в корпорації потрібно сформувати підготовлений, компетентний відомчий менеджмент і побудувати вдосконалену систему її управлінням, підходячи комплексно до вирішення проблемних питань, «вузьких» місць в організації перевізного процесу та господарчої діяльності.

Необхідною умовою для роботи в успішній корпорації є вдосконалення, поглиблення професійних знань, умінь і навичок сформованого відомчого менеджменту, його постійний розвиток, як, до речі, і всього персоналу, та перехід до самонавчання - інтерактивного навчання, як сучасної, максимально якісної форми професійної підготовки кадрів з власною базою інтелектуальної власності.

Причому менеджмент не лише у якості «покірного» виконавця, а ініціативного працівника транспортної компанії, який пропонує новації, одночасно з інструментами реалізації - шляхами і методами їх вирішення, не є звичайним, штатним «глашатаєм» популістських гасел та «пустих» ідей із області фантастики.

Лише такий підхід дає стратегічній галузі «зелене» світло на забезпечення корпорації «банку» ідей та «штатної» когорти потенційних виконавців, а значить суттєвої можливості для зростання конкурентоспроможності на ринку профільних послуг, стати не стільки «рівним серед рівних», а фаворитом серед лідерів.

Крок другий: маємо підготовку - проводимо моніторинг ситуації з метою підвищення репутації

У сучасних умовах глобалізації ринку перевезень пасажирів та вантажів домінуючим, важливим ключовим напрямком спрямування зусиль менеджерів-управлінців та менеджерів середньої ланки управління є суттєве покращення спектру і якості транспортних послуг.

Україна задекларувала свою готовність здійснити все можливе для модернізації своєї транспортної системи шляхом підписання та ратифікації низки відповідних міжнародних конвенцій, а також участі в міжнародних організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів щодо роботи вітчизняного транспорту.

Вже сьогодні є ряд існуючих зобов’язань України, а також політичних та економічних ініціатив, що зумовлюють необхідність приведення параметрів функціонування транспортної системи до європейських норм та стандартів.

Якщо взяти корпоративні девізи (рекламні слогани) якої не будь успішної, брендової залізничної компанії (адміністрації) світу, або країн Європейського Союзу, зазвичай, мова йде не лише про якість послуги для клієнта - це й швидкість, нарощення обсягів перевезень, розширення сервісних послуг тощо.

Та, безперечно, у кожному сегменті виробництва, у даному випадку залізничного сервісу, або простіше надання послуги з перевезень - якість являється незмінним, надважливим для перевізника та клієнта чинником.

Залізниця - це непереривний транспортний конвеєр, який в ринкових умовах перевезень необхідно постійно вдосконалювати в організаційному, організаційно-технічному та техніко-технологічному плані.

Причому, процеси реструктуризації, реформування вітчизняного залізничного транспорту повинні мати більш напружені темпи і строки позитивних зрушень у порівнянні з нашими європейськими колегами. Така «поспішність» обумовлюється, у тому числі, і таким фактором, як набагато раніший початок вдалих реформ нашими колегами-залізничниками, адаптація внутрішнього законодавства, стандартів, директив, норм, регламентів для успішного розвитку магістрального залізничного транспорту.

Саме сьогодні, як ніколи, в українських залізничників ПАТ «Українська залізниця» немає іншого шляху ніж на успіх, при одній із головних умов - виваженого, програмного визначення курсу і подолання шляху якісних змін!

Чому саме зараз необхідність якісних змін найбільш актуальна - тому, що у клієнтів зростає пропозиція (запит) на послугу, а у корпорації немає достатніх потужностей, обмежені з різних причин можливості.

Залізничникам, як стратегічному перевізнику, необхідно виконати свою основну місію: «задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів що перевозяться, ефективному використанні технічних засобів» (пункт 1.1 Розділу 1 «Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту» Правил технічної експлуатації залізниць України. 2003.- Стор. 3).

Чи можна ототожнювати вислів «ефективному використанні технічних засобів» з поняттям «якісному використанні технічних засобів»?

Цілком ймовірно, бо впровадження на залізницях всього прогресивного, особливо ефективне (раціональне) при комплексному використанні виробничих активів (усіх категорій ресурсів) для створення вартостей якраз і є головною ціллю якісних змін для колективу корпорації.

Український залізничний транспорт має великі шанси на успішне продовження розпочатих реформ, бо як відомо кризові явища являються додатковим стимулом стати потужнішим, більш конкурентноспроможним, перевізником на внутрішньому і зовнішніх ринках профільних послуг.

Реформа, якщо її метою є подолання кризових явищ, прогресивні, якісні еволюційні виробничі, суспільні зміни, спрямованість на сталий розвиток «приречена» на успіх!

Згідно з тлумачними словниками, у найзагальнішому, найбільш поширеному розумінні реформа - це перетворення, зміна, перевлаштування чого-небудь (Словарь русского языка. с. 712; 12, с. 597). При цьому перетворення означає внесення корінних змін, перероблення чогось у щось інше, переведення у інший стан, надання нового вигляду і т. ін., а також перевлаштування заново, по-іншому (там же, с. 380; 13, с. 306). Отже, реформа є фактором змін, передбачає перехід певного об'єкта (процесу, діяльності) у новий якісний стан.

Цілком очевидно, що взятий менеджерами-управлінцями галузі курс до змін стосується не тільки кількісного спрямування: придбання тягового рухомого складу (локомотиви), рухомого складу (вантажні і пасажирські вагони), інших активів, але якісного. Тобто, якщо локомотиви, то лише нового покоління з високими якісними експлуатаційними характеристиками, пасажирські вагони з високим рівнем комфорту і т.д.

Причому, за «ментальною» особливістю національні реформи в залізничній галузі мали далеко не революційний характер (з 1993 року), а мабуть, якщо можливо застосувати такий вислів «дискретно-еволюційний», - неодноразово то починалися, то знову призупинялися.

Зміни в галузі, мали частіше спонтанний, локальний характер, без комплексного ув’язування в одну системну роботу, послідовну, чітко визначену стратегією діяльність. Хоча ефект звичайно досягався, і деякий час робота залізниць була доволі успішною.

Але з плином часу нова хвиля кризи (економічної, фінансової, політичної тощо) нівелювала досягнення, відкидаючи галузь до когорти перевізників-аутсайдерів за результатами рейтингу серед інших видів транспорту.

І негативна оцінка, зниження іміджу залізничного транспорту визначалася у якісному порівнянні попереднього періоду її діяльності (переважно експлуатаційної роботи) з поточним станом.

Тому якісна реформа повинна мати в своїй основі фаховий інститут (команду однодумців) підготовлених менеджерів-практиків, науково обґрунтовані орієнтири, виважену стратегію різновекторного становлення і розвитку, без революційних потрясінь, а якраз навпаки.

Не в останню чергу на якість і ефективність роботи в цілому інституту менеджерів буде мати створена система стимулів - матеріального та морального заохочення.

За словами нинішнього очільника галузі В. Балчуна актуальним питанням являється необхідність «виділити посади топ-менеджерів і платити їм великі винагородження» (із виступу на стратегічній сесії щодо стратегії розвитку та формування нової бізнес-моделі ПАТ «Укрзалізниця» 9 вересня 2016 року у місті Львів).

Знову, ж таки, повертаючись до філософських категорій, згідно з «Філософським енциклопедичним словником» для еволюційної стадії розвитку характерними є реформи (Філософський енциклопедичний словник / (гол. редкол. В. І. Шинкарук). -К. : Абрис, 2002. - 746 с.).

Тому реформи повинні продовжуватись потужно, системно, якісно.

Зокрема, існує визначення реформи як перетворення з метою покращення (Полтерович В. М. Элементы теории реформ : монография. - М.: Экономика, 2007. - 448 с. с. 9).

З цього ствердження можна довго дискутувати, але це є реальністю, перевіреною неодноразово на практиці...

Крок третій: формуємо стратегію змін та діємо, або якісні новації для корпорації

Якість продукції є об’єктом управління, бо має показники - параметри та значення на які можна впливати. А щоб управляти показниками потрібно мати підгрунтя, важливим фактором у якому є відомчий (корпоративний) сертифікований менеджмент і побудована система управління якістю (СУЯ) згідно з вимогами ДСТУ ІSО 9000.

Побудова збалансованої, інтегрованої системи корпоративного управління якістю повинна спонукати до підготовки та впровадження галузевих нормативних документів, звичайно з урахуванням загальноприйнятих стандартів.

Та якими досконалими не були б нормативні документи, якісні зміни, особливо в реформений період, залежать від виконавців - підготовленого відомчого менеджменту. Основна задача яких - донести до колективу корпорації мету і цілі галузевої реформи, стратегію якісних перетворень.

У всяких змін є лідери-організатори і виконавці (співвиконавці): з конкретною посадою чи робочим місцем, прізвищем, ім’ям та по-батькові, в цілому - це колектив працівників галузі.

Важливим організаційним заходом для успішної та якісної роботи є також створення колегіального органу управління якісними змінами, який виконує консультативно-дорадчі функції - Ради головних інженерів.

Вперше Рада головних інженерів залізниці була створена ще на початку 2011 року відповідно до наказу №22/Н «Про утворення постійно діючої Ради головних інженерів Одеської залізниці», до складу якої ввійшли, в основному, головні інженери галузевих служб - висококваліфіковані фахівці-практики.

Серед ключових завдань Ради є: розгляд проектів плану робіт із стандартизації та метрологічного забезпечення залізниці (пункт 2.8); розгляд матеріалів щодо впровадження інтегрованої системи управління якістю і результатів її реалізації (пункт 2.9).

Мати лише добре сформовану команду, стратегію - цього замало, потрібен ще один рушійний фактор - зацікавлений у результатах виконавець.

Без структурованого процесу генерування ідей, і, головне, їх реалізації серед висококваліфікованих працівників, керівників різних сфер та рівнів управління не обійтись. (М. Мелешко. Хроніка реформування українських залізниць: експрес-дайджест структурних перетворень. Частина ІІІ. «Українські залізниці», 12(42) 2016. с. 37).

Варто відзначити, що майже рік тому, а саме 10 червня 2016 року в Одесі відбулася п’ята, фінальна, і у одночасно підсумкова зустріч-форум лідерів майбутніх реформ першого етапу проекту «Залізничні агенти змін».

В цей день тур, якій стартував 18 лютого 2016 року у Києві, згодом продовжився у Харкові, Дніпропетровську, Львові, завершився в Одесі - на магістралі з славними традиціями впровадження новацій, пілотних проектів, всього нового та прогресивного.

Учасниками форуму одночасно стали близько 200 працівників регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які в ході проведення заходу пропонували власні сміливі, а під час і амбітні ідеї та візію того, якою повинна стати і за рахунок яких новацій магістраль, галузь в цілому у найближчій, середньостроковій перспективі.

Досить влучно про якість реформ зробив наголос у своєму виступі голова «Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури» Володимир Наумов, який відзначив: «згідно зі статистикою, в Україні приблизно 7% активних громадян, які готові змінювати країну. В той же час для якісних та безповоротних зворушень необхідно не менш 15%. Якщо спроектувати дані цифри в площині ПАТ «Українська залізниця», то для якісних реформ необхідно відшукати декілька тисяч залізничників з активною позицією з усієї країни. Тому проект «Залізничні агенти змін» зможе стати саме тією платформою, де зустрінуться та почнуть діяти молоді лідери майбутніх реформ».

Отже, «ставка» на масовість і ініціативність правильна, але, знову ж таки, кількість неодмінно мусить перейти у якість.

Підтвердженням цього є те, що фінальна зустріч в Одесі проходила в дещо зміненому форматі, ніж в інших містах. Крім зазвичай групової творчої роботи, учасникам форуму були представлені дві доповіді за актуальними темами порядку денного.

Перша, головним метрологом філії – начальником Дорожнього центру стандартизації та метрології Олександром Вагановим щодо нових технологій та стандартів зниження непродуктивних втрат на залізничному транспорті.

Друга - заступником начальника технічної служби філії, автором статті, який одночасно виступив з презентацією «Виробнича бережливість – важливий інструмент інтеграції українських залізниць у єдину європейську транспортну систему».

Обидва спікери поінформували учасників форуму про поняття «ощадне виробництво», економію усіх категорій ресурсів, практичне впровадження положень євростандартів, у тому числі ІSО 9000, а також норм, регламентів ЄС, торкнулися питання енерго- та ресурсозбереження на магістралі, аргументували необхідність розробки та впровадження стандартів ощадливості (бережливого виробництва) на корпоративному рівні, акцентували увагу на питаннях безпеки руху, екології та вдосконалення (імплементації до норм ЄС) вітчизняної законодавчої та нормативної бази.

Усі доповіді, пропозиції, ідеї та думки, що були озвучені одеськими залізничниками, і не тільки, згодом повинні стати реальними проектами, які трансформуються в готові якісні продукти.

Минув час, чи будуть пропозиції впроваджені у майбутній діяльності корпорації, і як швидко, залежить від ініціативи й бажання менеджерів-управлінців, самих залізничників, в тому числі і творчих особистостей - учасників форуму.

Якою має бути стратегія оновлення ПАТ «Українська залізниця»?

По-перше, звичайно якісною; по-друге, реальною до впровадження; по-третє, що можливо є домінуючим - ефективною.

І тут, як ми бачимо, поняття «якість» є первинною, базовою у цілому комплексі необхідних умов до змін на краще, реформених перетворень якісного характеру.

Продовжуючи тематику «ощадного виробництва», слід акцентувати увагу на тому, що згодом наказом від 10 травня 2017 року за №298, який підписано головою правління В. Балчуном та членом правління І. Василевським, введено в дію стандарт СТП 08-001:2017 «Метрологія. Оцінювання системи керування вимірюванням. Встановлення технічної компетентності вимірювальних лабораторій. Загальні вимоги та порядок проведення».

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №52) галузевий регуляторний документ набрав чинності з часу підписання на усій мережі залізниць України.

Важливо з точки зору імплементації вітчизняного законодавства до стандартів, норм, регламентів ЄС те, що зазначеному стандарті використано терміни ДСТУ ІSО 10012, ДСТУ ІSО 10013, ДСТУ ІSО/ІЕС 17025, ДСТУ ІSО 10012, ДСТУ ІSО 00:2015.

Таким чином, регуляторний документ засвідчує подальше впровадження нового, більш високого рівня якості в технологічному процесі залізничного транспорту - оцінювання системи керування вимірюванням, компетентність вимірювальних лабораторій.

Маємо потужні активи - формуємо заходи для близької перспективи

Для якісних змін в формуємій і сповідуваній політиці корпорації, звичайно повинен бути цілий арсенал концептуальних заходів, бажано за умови одночасного створення оновленої законодавчої і нормативної бази (європейська практика), послідовності (системності) дій відомчого репутаційного (RM - Reputation Management) топ-менеджменту.

Залізничники, на превеликий жаль, протягом останніх років змирилися, або вже звикли до відсутності системності у питанні програмного, довгострокового розвитку українських залізниць. Кожен новий менеджер-управлінець, його сформована команда, реалізовували свою візію у період повноважень і на майбутнє галузі.

Інколи ці підходи кардинально відрізнялись різновекторною направленістю від впроваджень попередніх очільників, нагальних потреб магістралей, кон’юнктури ринку перевезень.

У якості заручника опинялась не лише галузь та колектив залізничників, але й клієнти, запит яких не задовольнявся ні у плані обсягів перевезень, ні у якості запропонованих послуг, і економіка із-за падіння перевезень (або не своєчасної послуги), і держава, яка не доотримувала кошти до бюджету.

Бізнес-проекти, які презентували керівники до втілення у виробничий процес, мали визначені джерела фінансування, право на впровадження, та зачасти не підтверджувалися реальними інвестиціями.

Свої «коригування» у технічну, фінансово-економічну політику галузі вносила і криза, хоча з потужним менеджментом у кризі потрібно не виживати, чи ставати слабкішим, навпаки - реально якісно змінюватись.

У той же час, якщо сьогодні йде мова про довгострокову стратегію розвитку, то вона, по-перше, повинна базуватись на реальній «спадщині», по-друге, не може апріорі бути догмою на увесь визначений період реалізації - потрібен чіткий механізм її періодичного коригування (адаптації) до ринкових коливань (стагнації в економіці або зростання запиту на послугу).

Ще в серпні 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» надало Мінінфраструктури України план пріоритетної роботи правління.

Згодом документ було обговорено на нараді в профільному міністерстві за усіма пріоритетними напрямками роботи компанії, що виділені у чотири стратегічні напрямки:

1. Створення нової ефективної моделі управління та регулювання залізничного транспорту, завдяки чому має підвищитися ефективність та конкурентоспроможність галузі.

2. Створення європейської системи забезпечення безпеки перевезень на залізницях.

3. Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг.

4. Удосконалення логістичних технологій та інтеграція в міжнародні транспортні системи.

Одне з ключових завдань - покращення якості залізничних транспортних послуг є також в «пакеті» стратегії оновлення галузі.

Стосовно визначення основних засад (Стратегії) галузі, то на період підготовки автором статті з доступних джерел інформації відомо, що стратегія розвитку галузі до 2021 року не прийнята - потребує доопрацювання.

Жвава дискусія з обговорення проекту стратегії відбулася за участю голови правління корпорації В. Балчуна 29 березня 2017 року, а вже 26 квітня вона пройшла схвалення під час розгляду на засіданні правління ПАТ «Українська залізниця».

Надалі цей документ, на переконання автора, мусить пройти процедуру обговорення в трудових колективах, повинен бути розглянутий Наглядовою Радою та його необхідно направити для схвалення Кабінетом міністрів України.

Місією ПАТ «Українська залізниця», як одним з ключових напрямків, визначено забезпечення стійкого розвитку України за рахунок надання якісних і доступних транспортних послуг, продовження процесу реформування.

Щодо інвестиційного «портфеля» галузі, то він оцінюється на найближчі 5-ть років у обсязі 130,0-150,0 млрд грн.

Очікуваний результат інноваційного розвитку - це насамперед прискорення темпів технічного та техніко-технологічного переозброєння (модернізація), формування логістичної та маркетингової політики з одночасною реструктуризацією вертикалі підпорядкованості, стале функціонування ефективної конкурентоспроможної залізничної інфраструктури, яка здатна забезпечувати високопродуктивну, високотехнологічну та безпечну експлуатаційну роботу при високій якості транспортних послуг, яка б задовольняла самого вибагливого до рівня сервісу клієнта.

Ринок транспортних послуг, не важливо, внутрішній чи зовнішній, базується і «сповідує» конкуренцію високоякісної послуги, тому бути лідером мало - потрібно стати перевізником-чемпіоном!

Все частіше і частіше клієнт віддає перевагу якості у порівнянні з ціновою (тарифною) пропозицією, і в прийнятті такого рішення не має нічого дивного: за вищу якість потрібно і платити більше.

Але створення якісної послуги потребує чималих інвестицій, перш за все в активні основні фонди, інноваційного підходу до кожної справи, розпочатої управлінським менеджментом під час реформування.

Варто також розпочати цілеспрямовану роботу (на конкурсній основі) щодо зміни застарілого галузевого бренду (товарного знаку), який може клієнтом ототожнюватися із не зовсім чітко вираженим іміджем (поведінкою) вітчизняних залізниць у недавньому минулому.

Створення корпорації, зміна ідеології на переконання автора, є важливою підставою для цього доленосного кроку - ребрендінгу (rebranding - комплекс заходів щодо зміни бренду) на шляху до домінуючого опанування ринку перевезень пасажирів та вантажу, адже це пов’язано з економічними вигодами для стратегічного перевізника.

Новий, якісний бренд - в однаковій мірі стосуватиметься і вантажних перевезень, хоча вони відносяться більше до сфери статистики, і пасажирських - «обличчя» галузі.

Тим більше діючий галузевий бренд (товарний знак), охоронне свідоцтво на який отримано у 1999 році (зареєстровано за заявкою №98041276 ще у 1998 році), за соціологічними опитуваннями проведеними ще у 2014 році, вже тоді втрачав свої якості, силу дії. Тим більше сьогодні він не зовсім відповідає формату розвитку корпорації, недостатньо впливає на відношення клієнта до перевізника відносно запиту на основні і додаткові послуги ПАТ «Українська залізниця».

Розвиток iнновацiйного потенціалу на даному етапі реформених перетворень являється закономірною якісною зміною, яка характеризується як незворотна та цілеспрямована.

Саме цей процес якісних змін і повинен стати основою для якнайшвидшого затвердження і офіційного впровадження галузевої Стратегії збалансованого розвитку.

За результатами визначення та реалізації положень Стратегії, з урахуванням побудови нової, прогресивної галузевої бізнес-моделі, необхідно врахувати:

- удосконалення законодавчої, нормативно-правової бази залізничного транспорту;

- створення орієнтованої на споживача гнучкої системи управління, адаптованої для сприяння техніко-технологічному прогресу;

- реалізацію транзитного потенціалу, особливо у межах міжнародних транспортних коридорів;

- запровадження принципів, стандартів, директив, регламентів, норм, чинних у європейській транспортній політиці;

- оновлення та модернізацію основних фондів, особливо їх активної частини;

- подолання організаційного (структурного), технічного і технологічного відставання у порівнянні із залізничними адміністраціями європейських країн;

- стимулювання національного транспортного машинобудування;

- побудову оптимальної управлінсько-господарської структури для ефективного управління галуззю;

- розроблення та впровадження чіткої галузевої системи управління інноваційними проектами;

- поліпшення логістики перевезень та маркетингової діяльності;

- зміцнення економічних, партнерських відносин залізничного транспорту із споживачами його послуг, суміжними видами транспорту, державою, регіонами, а також внутрішньогалузевих стосунків на ринкових принципах;

- досягнення високої економічної ефективності виробництва, сучасних якісних рівнів споживчих стандартів;

- стабілізацію роботи залізничного транспорту, підвищення рейтингу, конкурентноздатності, ефективності та якості перевізного процесу;

- повне і якісне задоволення потреб населення, економіки у транспортних послугах, створення передумов для забезпечення сталого, динамічного розвитку економіки держави, сприяння росту внутрішнього валового продукту;

- скорочення термінів перевезення пасажирів та вантажів;

- забезпечення безпеки перевезень;

- поліпшення екологічного стану, зниження навантаження на навколишнє природне середовище;

- впровадження енерго-, ресурсозберігаючих заходів, концептуальних заходів бережливого виробництва;

- реалізацію кадрового потенціалу, удосконалення мотивації праці, реальне підвищення соціальної захищеності працівників галузі, ветеранів-залізничників, розроблення та затвердження програми підвищення мотивації праці та зайнятості працівників.

Сьогодні, коли технічний ресурс активних основних фондів майже вичерпано, і нам необхідно визнати, що точка неповернення відносно технічного стану активної частини основних засобів уже пройдена, галузь втрачає рейтингові позиції на ринку транспортних послуг, конкурентоспроможність, коли збільшується парк вантажних вагонів власності, коли галузь стоїть перед вибором щодо експлуатації приватних локомотивів та продажу «нитки» графіка тощо - діяти необхідно швидко, професійно, ефективно.

В цьому запорука якісних, а значить ефективних змін.

Мета - досягнення досконалості технічного, технологічного, структурного характеру, якісна трансформація перевізника, як надійного, вигідного, зручного партнера, виходячи з основних положень про загальнодержавне та галузеве реформування.

 

Застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), які стали затребуваним засобом сучасних якісних перетворень у реалізації можливостей кадрового потенціалу, не лише вимога сьогодення - це також перспективний напрямок організації та проведення навчання, що швидкими темпами динамічно розвивається у всьому цивілізованому світі.

Для створення єдиного освітнього середовища та використання тестових програм у 2016 році на регіональній філії «Одеська залізниця» вперше у якості пілотного проекту застосовано програму Adobe Connect, яка дає змогу проводити не тільки он-лайн навчання, а також й вебінари та відеоконференції.

 

Рівень розвитку науки та технічний прогрес завжди визначали переваги в суспільному виробництві, упроваджені організаційні, техніко-технологічні новації дозволяли раціонально використовувати, заощаджувати всі категорії ресурсів, необхідні для життєдіяльності людини, товарного виробництва чи надання послуг.

Раціоналізаторська робота та винахідництво, новаторство - саме ця діяльність сприяла успішному становленню галузі, яка дає змогу залізничникам сьогодні і в перспективі техніко-технологічно розвиватися, бути брендовою, конкурентоспроможною корпорацією на ринку транспортних послуг, інтегруватися в єдину європейську транспортну систему.

Публікація Г. Бойко, М. Мелешко у 2-х частинах присвячена 150-річному ювілею з часу утворення технічних товариств.

 

Публікація Г. Бойко, М. Мелешко присвячена 150-річному ювілею з часу утворення технічних товариств.

 

Раціоналізаторська діяльність - найбільш масовий вид технічної творчості працівників, про що свідчать статистичні дані: 70% економічного ефекту від впровадження нововведень в Україні дають рацпропозиції.

Творча праця, активна діяльність працівника - одна з визначальних рис нового суспільства. Раціоналізаторська робота, новаторство - це азбука виробничої бережливості як сучасного, загальновідомого інноваційного напряму розвитку економічних, паритетних взаємовідносин структур управління та господарювання, а також риса творчої особистості - менеджера середньої й вищої ланки управління.

Зростання питомої ваги розумової, інтелектуальної праці є необхідною умовою перевтілення суто звичайного штатного працівника-виконавця в менеджера, людину творчу та ініціативну.

 

Розповідається про проведену роботу в рамках підготовки до святкування 150-річного ювілею магістралі над тематичною презентацією «Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє», пошуки матеріалів про виробничі досягнення гідних пам’яті залізничників, кожний із яких має право на повагу, на шану сьогодні, і в майбутньому.

 

Корпоративна культура ресурсоспоживання та транспортна логістика - ключові напрями спрямування зусиль, успішного партнерства профільних менеджерів на очікуваний результат!

 
04.12.2015р. - Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє (1865 - 2015).

Бойко Г.А., Мелешко М.В., Бугеда О.К. / Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє (1865 - 2015).

  Тематична публікація щодо популяризації напрацювань, практичного передового досвіду багатьох поколінь залізничників, фактично досягнутих виробничих результатів, у тому числі і від впровадження концептуальних заходів бережливого виробництва у технологічних процесах - експлуатаційній та господарчій діяльності Одеської магістралі.

  Проведено дослідження, моніторинг ефективності інноваційних управлінських рішень, реалізації ресурсного потенціалу у тязі поїздів, стаціонарній енергетиці за результатами впровадження пілотних проектів у структурних і виробничих підрозділах, у галузі в цілому за багаторічний період становлення і розвитку вітчизняного залізничного транспорту, однієї з перших залізниць на Україні.

  Наведено статистичні дані динаміки об’ємних та якісних показників роботи деяких залізниць, Одеської залізниці з другої половини ХІХ століття до 2015 року (включно), року, у якому урочисто відмічалося 150-річчя першої залізниці у Північному Причорномор’ї.

  Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє (1865 - 2015).

 

 В статье рассматриваются вопросы практического применения на железнодорожном транспорте принципов бережливого производства, большой опыт применения которых в мировой практике свидетельствует о возможностях значительного снижения инвестиций, затрат на ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию подвижного состава.

 
03.07.2015р. - Бережливая железнодорожная компания – революционная система управления

Скрипка А.С., Жукова С.В. / Чорноморський гудок – 2015 – №21 – 29 травня – С.3; №22 – 5 червня – С.3; №23 – 12 червня – С.6.

Перечислены основные принципы, используемые бережливой компанией для разработки системы управления, основанной на постоянном использовании концепции бережливого производства и формирования современной компании нового типа.

 
03.07.2015р. - Бережливое производство в диагностике станков

Пчелинский С. / Чорноморський гудок – 2015 – №20– 22 травня – С.3.

Оптимизация затрат на ремонт станочного оборудования в структурных подразделениях Одесской железной дороги будет способствовать существенному снижению себестоимости продукции, повышению эффективности производства.

 

Основой системы управления качеством является стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижения упорядоченности в сферах производства, обращения продукции и повышения конкурентоспособности.

 
24.06.2015р. - Забезпечення енергозбереження Укрзалізниці на Одеській залізниці

Мелешко М., Вижиковський О. / Матеріали засідання оперативного штабу для забезпечення енергозбереження УЗ на Одеській залізниці

Засідання оперативного штабу для забезпечення енергозбереження Укрзалізниці на Одеській залізниці. Енергозбереження, працюємо на випередження. Ресурсозбереження, зважений підхід. Бережливе виробництво, мотивований розрахунок.

 

Нові форми управління. Зміна світогляду. Керуйте своїм майбутнім розумно. Нова виробнича ідеологія.

 
08.04.2015р. - Бережливое производство: базовая составляющая транспортной логистики в конкурентоспособности железнодорожной отрасли на рынке грузовых перевозок.

Луханин Н., Мелешко М. // Українські залізниці. – 2015. – № 3-4 (21-22) (Частина I). – С. 30-37; № 5-6 (23-24) (Частина II). – С. 63-68.

Исследованы векторы технико-технологической, ресурсозберегающей политики, роль и значение мероприятий бережливого производства в отечественной железнодорожной отрасли, транспортная доктрина на внутреннем и внешнем рынках перевозок грузов, которые в совокупности являются базой, основой для формирования и реализации стратегии корпоративного становления и развития, адаптации к переменам в конкурентной среде.

 

В статье идет речь о современном подходе к техническому обучению персонала на железнодорожном транспорте с применением Интернет-технологий. Показан положительный эффект от проведения дистанционного обучения,  видеоконференций-семинаров (вебинаров).

 
23.12.2014р. - Бережливое производство на железнодорожном транспорте: есть такое направление — энергосбережение

Н. Луханин, к. т. н., региональный советник генерального директора Укрзализныци. // Украинские железные дороги. – 2014.- №11(17). – С.56-64.

Рассмотрены вопросы наиболее актуального направления работы, неотъемлемой составляющей бережливого производства — энерго-, ресурсосбережения в Украине, на железнодорожном транспорте, предпосылки создания, зарождения и становления, совершенствования и развития энергоменеджмента на государственном и отраслевом уровнях.

 
23.12.2014р. - Тяга поїздів – ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці

М. Луханін, к. т. н., регіональний радник генерального директора Укрзалізниці // Українські залізниці. – 2014. - №6(12) (Частина I). – С.42-49; №7(13) (Частина II). – С.36-43; №8(14) (Частина III). – С.38-45; №9(15) (Частина IV). – С.36-44; №10(16) (Частина V). – С.32-39; №11(17) (Частина VI). – С.50-55.

Залізниця — це складний, високотехнологічний, багатоланцюговий виробничий транспортний конвеєр непереривної дії, який потребує значних ресурсних затрат та якнайшвидшого впровадження галузевого стандарту бережливого виробництва. В статті значна увага приділяється поетапному технічному переозброєнню та технологічному вдосконаленню роботи залізничного транспорту та розглянуто питання енергозберігаючої політики.

 

В статті йдеться про реалії сьогодення, дефіциті в ресурсах, що спонукають дорожніх енергоменеджерів ініціювати нову виробничу стратегію, інноваційні підходи до визначення і проведення єдиної ресурсозберігаючої політики в ПЕК, усій експлуатаційній і господарській діяльності залізниці, залізничній галузі в цілому.

 
28.04.2014р. - Роль енергетичного обстеження (аудиту) в реалізації концептуальних заходів бережливого виробництва на Одеській залізниці

М. Мелешко, заступник начальника технічної служби Одеської залізниці // Українські залізниці. - 2014. - № 4 (10).- с. 16-21.

Работа в напрямку адаптації залізничного транспорту України до вимог директив ЕС щодо зниження енергоємності залізничного транспорту енергоменеджерами – аудиторами на Одеській залізниці не припиняється, є системною, послідовною. А ці фактори і є складовою, запорукою успіху у досягненні головної мети  – задоволення потреб населення і держави у перевезеннях, підвищення конкурентоспроможності залізниці до рівня брендових європейських та світових залізничних компаній.

 
27.03.2014р. - Бережливе виробництво. Техніко-технологічні та економічні особливості важливих історичних періодів докорінних зрушень на залізничному транспорті

М.І. Луханін, начальник Одеської залізниці, кандидат технічних наук // Українські залізниці. – 2014. - № 3 (Частина I). – С.26-34; № 4 (Частина II). – С.34-42.

Стаття відзначається поглибленим аналізом особливостей техніко-технологічної, ресурсозберігаючої політики на історичних етапах техніко-економічних зрушень у складні для залізничного транспорту історичні періоди з 20-х років ХХ ст. до наших днів.

Вперше на високому професійному рівні залізничником-практиком проведено фахове, кропітке дослідження об’ємних, якісних показників, характерних ознак і відмінностей важливих, виважених управлінських рішень, і що важливо у наш час, характерний для періоду інтеграційних перетворень, партнерських взаємовідносин для досягнення злагодженої, ефективної, взаємовигідної перевізної роботи залізничних адміністрацій, господарчої діяльності вітчизняної залізничної галузі за рахунок використання наявного ресурсного потенціалу, залучених фінансових і матеріальних ресурсів.   

 

Відповідно до Транспортної стратегії України до 2020 року найважливішими пріоритетними напрямками діяльності галузі є: розвиток транспортної інфраструктури; поліпшення інвестиційного клімату; забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг. У статті наведено приклади реалізації Одеською залізницею заходів стратегічного комплексного розвитку сегментів ринку транспортних послуг із нарощення активів підприємств, спрямованих на підвищення геостратегічної значущості Південного регіону України.

 
23.01.2014р. - Луханін М.І. Нетягова сфера Одеської та Південної залізниць – реалізація стратегії бережливого виробництва

М.І. Луханін, начальник Одеської залізниці, кандидат технічних наук // Українські залізниці. – 2013. - № 2 (Частина I). – С. 54-61; № 3 (Частина II). – С.16-23; № 4 (Частина III). – С.32-39

На прикладі двох залізниць — Одеської та Південної показано стан енергетичної безпеки, реалізацію державної та галузевої ресурсозберігаючої політики й системної роботи щодо зниження витрат, ефективного споживання ресурсів, вектори розвитку паливно-енергетичного комплексу магістралей, впровадження заходів з ресурсо-, енергозбереження, формування корпоративного іміджу, енергозберігаючого світогляду, ресурсо-менеджменту, культури ощадливого виробництва на вітчизняних залізницях в умовах конкуренції, ринкових відносин у сфері транспортних послуг, а також подолання кризових явищ, стагнаційних періодів на етапах реформування галузі.