Керівництво

Розподіл обов'язків між директором регіональної філії та його заступниками

Директор регіональної філії

НІКУЛІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

телефон: (048) 727-44-00

приймальня: (048) 727-42-50


Здійснює керівництво діяльністю Філії в цілому, організовує злагоджену роботу Філії з метою задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях.

Проводить державну політику у Філії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань і здійснення функцій по задоволенню потреб економіки та населення України в перевезеннях, організовує створення умов для стабільної та безпечної експлуатаційної діяльності Філії.

Визначає стратегію:

- організації управління регіональною філією, фінансової, кадрової та соціальної політики Філії;

- ділового співробітництва з іншими підприємствами транспорту в регіонах, що обслуговуються регіональною філією;

- вирішення міжвідомчих питань;

- реорганізації та реструктуризації Філії;

- мобілізаційної готовності Філії.

Координує діяльність підрозділів Філії.
Перший заступник директора регіональної філії

МЯКІШЕВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

телефон: (048) 727-44-01

приймальня: (048) 727-45-41


Здійснює керівництво експлуатаційною роботою Філії в усьому комплексі, виконання завдань по забезпеченню потреб економіки і населення в перевезеннях, нормативів технічного плану використання рухомого складу, ефективного застосування автоматизованих систем управління та обчислювальної техніки.

Очолює роботу з питань забезпечення безперебійності графіка руху поїздів, снігоборотьби, розробки і застосування нормативних документів щодо умов перевезень та експлуатації рухомого складу, режиму секретності.

Контролює роботу органів спеціального зв’язку Філії.

Приймає участь у розробці та затверджені документів мобілізаційного плану та заходів щодо забезпечення сталості функціонування Філії за умов воєнного стану.

Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Координує роботу щодо:

- організації вантажної і комерційної роботи, створення багатопрофільної сфери послуг при перевезенні вантажів;

- поліпшення якості обслуговування пасажирів на вокзалах і в поїздах;

- збільшення доходів Філії від вантажних та пасажирських перевезень;

- організації злагодженої експлуатаційної роботи Філії;

- виконання планів вантажообігу та пасажирообігу;

- ефективного використання рухомого складу;

- злагодженості у роботі з іншими видами транспорту і промисловим залізничним транспортом інших відомств.

Очолює оперативний штаб Філії з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій та постійно діючий штаб з підготовки господарства і кадрів Філії до роботи в осінньо-зимовий період.
Головний інженер - перший заступник директора регіональної філії

ЧЕКАЛОВ ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ

телефон: (048) 727-44-04

приймальня: (048) 727-05-41


Забезпечує реалізацію питань щодо проведення єдиної технічної політики, упровадження новітніх технологій, технічних засобів, спрямованих на збільшення прибутковості Філії, підвищення її конкурентоспроможності; проведення заходів з удосконалення керування виробництвом на основі використання обчислювальної техніки, освоєння сучасних систем програмування.

Очолює роботу із розроблення та упровадження заходів з охорони праці та забезпечення пожежної безпеки, виконання програм охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки Філії, організації роботи оцінки ефективності інвестиційних проектів та програм.

Координує роботу щодо конструкторсько-технічних розробок, діяльності проектно-кошторисних і художньо-конструкторської груп, упровадження естетики виробництва; винахідницької і раціоналізаторської діяльності; технічного навчання працівників Філії, проведення семінарів, шкіл передового досвіду з підвищення кваліфікації спеціалістів.

Очолює штаб Філії з енергозбереження.

Спрямовує капітальні вкладення на пропорційний і комплексний розвиток усіх господарств Філії з метою підвищення ефективності їх роботи.

Організовує роботу з розробки планів капітального будівництва, зміцнення матеріально-технічної бази Філії та її соціального розвитку.
Заступник директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання

ЯВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

телефон: (048) 727-45-53


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- розвитку і стійкої роботи локомотивного і вагонного господарств, господарства приміських пасажирських перевезень, утриманню парку локомотивів і моторвагонного рухомого складу в технічно-справному стані, якісного технічного обслуговування, ремонту і утримання вантажних вагонів;

- належного використання локомотивів і локомотивних бригад, організації нормальних умов праці і відпочинку;

- контролю за роботою з нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів та мастильних матеріалів за напрямками споживання, забезпечення контролю за їхнім ефективним споживанням, у тому числі за допомогою систем контролю параметрів експлуатації рухомого складу та їхнього програмного забезпечення;

- організації постійного моніторингу (аналізу) споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- забезпечення раціонального використання та розвитку ремонтно-технічної бази рухомого складу;

- визначення потреби в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах та контролю за їх своєчасним постачанням і утриманням у обсягах встановлених нормативами;

- контролю за організацією робіт зі збирання, збереження, здачі і відвантаження брухту і відходів чорних та кольорових металів;

- організації у підпорядкованих господарствах роботи з дотримання загальногалузевих нормативних і технічних документів, що регламентують експлуатацію, утримання і ремонт технічних засобів;

- організації роботи з виконання програм енергозбереження, оновлення рухомого складу та вжиття практичних заходів для зменшення зносу пари “колесо-рейка”, упровадження приладів контролю порушень нижнього габариту рухомого складу.

Приймає участь у розробці планів військових перевезень на особливий період, евакуаційних перевезень, технічного прикриття особливо важливих об’єктів.
Заступник директора регіональної філії з фінансово-економічних питань

ПІДЛУБНИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

телефон: (048) 727-41-88


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- організації фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку і звітності;

- розробки і виконання заходів зі стабілізації фінансово-економічного стану;

- удосконалення матеріального стимулювання праці та надання матеріальної допомоги працівникам і непрацюючим пенсіонерам Філії;

- у взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов’язань колективного договору;

- удосконалення фінансово-економічної роботи структурних і виробничих підрозділів для досягнення позитивного фінансового результату;

- забезпечення цільового та раціонального використання коштів;

- здійснення аналізу і розподілу витрат на основну та допоміжну діяльність;

- підвищення доходів від підсобно-допоміжної діяльності та збільшення прибутку;

- виконання основних фінансово-економічних показників;

- забезпечення розробки та реалізації програм підвищення економічної ефективності Філії;

- контролю за фінансовою дисципліною, здійснення повних розрахунків з бюджетами усіх рівнів та державними пільовими фондами, розрахунків з працівниками по заробітній платі, недопущення необґрунтованого зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;

- вжиття заходів для зростання продуктивності праці, зниження експлуатаційних витрат по господарствах;

- координації роботи з банківськими установами;

- організації своєчасної і якісної розробки поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку;

- контролю використання матеріальних ресурсів та товарно-матеріальних цінностей, розгляду питань цінової і тарифної політики, норм витрат обігових коштів, повноти надходжень коштів за виконані обсяги перевезень вантажів та пасажирів.
Заступник директора регіональної філії з логістики та роботи з поромами


телефон: (048) 727-04-12


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- раціонального використання перевізної і пропускної спроможностей та виконання планових завдань з перевезень;

- виконання завдань по перевезеннях у цілому по усій номенклатурі вантажів;

- виконання завдань з перевезення вантажів, у т.ч. експортно-імпортних;

- виконання встановлених обсягів передачі, розвозу місцевого вантажу і вивантаження, обороту вагона, регулювальних завдань, ефективне використання вагонного і локомотивного парків;

- забезпечення виконання встановлених вагових норм поїздів, удосконалення діючої і впровадження нової техніки і передової технології в підвідомчих господарствах;

- розробки та оптимізації графіка руху поїздів, плану формування та підвищення швидкості руху поїздів.

Здійснює керівництво перевізним процесом, організовуючи його з мінімальними витратами для досягнення високих економічних показників експлуатаційної роботи і одержання максимальних прибуткових надходжень від перевезень, створення багатопрофільної сфери послуг при перевезеннях вантажів.

Взаємодіє з відповідними органами управління інших регіональних філій з питань експлуатаційної та комерційної діяльності.

Вживає заходи щодо підвищення технічного рівня станційного господарства, удосконалення технології роботи станцій та перевізного процесу, упровадження автоматизації та інформатизації перевізних процесів.

Контролює виконання заходів безпеки перевезень спеціальних вантажів.
Заступник директора регіональної філії з портової логістики та роботи з портами


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- злагодженої експлуатаційної роботи припортових залізничних станцій, вжиття заходів з удосконалення процесу організації перевезень, впровадження прогресивних технологій і автоматизованих систем управління, застосування передових форм організації праці;

- збільшення доходів Філії від експортно-імпортних та транзитних перевезень;

- покращення якості виконання логістичних операцій та функцій;

- розробки та реалізації єдиної політики у сфері технічного стану підпорядкованої інфраструктури;

- сприяння розвитку транспортних коридорів та облаштування прикордонних станцій;

- раціонального використання перевізної і пропускної спроможностей та виконання планових завдань з перевезень експортно-імпортних вантажів;

- залучення інвестицій для комплексного розвитку пропускної та переробної спроможності припортових станцій.

Координує виконання умов Єдиного технологічного процесу роботи портів і станцій (ЄТП) та договорів між залізницею і портами про обробку вагонів з вантажами.

Взаємодіє з адміністраціями портів в питаннях покращення розвитку мультимодальних перевезень.
Заступник директора регіональної філії з інфраструктури


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- розробки та реалізації єдиної політики у сфері технічного стану підпорядкованої інфраструктури;

- реалізації довгострокових та середньострокових програм розвитку підпорядкованих господарств;

- розробки пропозицій до нормативних актів з користування засобами інфраструктури;

- технічного регулювання і нормативного забезпечення експлуатації, ремонту та відновлення колій, інженерних споруд, захисних насаджень;

- сприяння розвитку транспортних коридорів та облаштування прикордонних станцій;

- організації та підготовки інфраструктури до впровадження прискореного та швидкісного руху поїздів;

- забезпечення роботи з відновлення та модернізації, реконструкції, технічного переоснащення основних засобів інфраструктури колійної господарства, господарства електропостачання і автоматики та телекомунікацій;

- забезпечення організації злагодженої експлуатаційної роботи, вжиття заходів з удосконалення процесу перевезень, впровадження прогресивних технологій і автоматизованих систем управління, застосування передових форм організації праці;

- поліпшення фінансово-економічного стану підпорядкованих господарств, їхню підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та дотримання нормативів виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей;

- координації роботи з організації ремонту та поточного утримання штучних споруд, земляного полотна, виконання протипаводкових заходів, впровадження комплексної механізації робіт;

- забезпечення стійкої безперебійної роботи колійного господарства та подальшого вдосконалення ефективності його функціонування;

- забезпечення стійкої роботи і подальшого розвитку господарства автоматики та телекомунікації;

- забезпечення стійкої та безперебійної роботи електричних мереж, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: тягових підстанцій, контактної мережі та інших пристроїв технологічного електропостачання;

- координації здійснення ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів інфраструктури Філії;

- організації роботи щодо ефективного використання потужностей ремонтних виробничих підрозділів;

- організації здійснення ліцензованої діяльності у сфері телекомунікацій;

- організації роботи щодо ефективного використання технічних засобів інфраструктури.
Заступник директора регіональної філії з безпеки

ЯЦЕНКО ПАВЛО ДМИТРОВИЧ

телефон: (048) 727-33-77


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- комплексної безпеки майнових, економічних та інших прав Філії, їх захист від протиправних посягань, зовнішніх і внутрішніх загроз;

- виконання вимог законодавства України про запобігання корупції;

- виявлення і усунення умов зацікавленості посадових осіб Філії у вчиненні протиправних правочинів, пов’язаних з діяльністю Філії;

- розробки і реалізації програм забезпечення комплексної, пожежної безпеки та охорони вантажів і об’єктів інфраструктури Філії;

- організації роботи з питань профілактики злочинності та правопорушень, запобігання корупції;

- організації захисту об’єктів, працівників Філії і пасажирів від терористичних актів та актів незаконного втручання;

- розробки і впровадження сучасних систем і технологій охорони, контролю доступу, спостереження, охоронної і пожежної сигналізації на об’єктах залізничного транспорту;

- впровадження та контроль за виконанням нормативно-правових актів Товариства та Філії з питань запобігання корупційним і економічним правопорушенням, інформаційної безпеки, охорони майна, вантажів і об’єктів, пропускного режиму, протипожежної безпеки, політики відповідності нормам професійної поведінки;

- виконанням заходів з організації охорони порядку, збереження вантажів та об'єктів залізничного транспорту, забезпечення пожежної безпеки;

- організації технічної модернізації систем та технологій охорони, спостереження, контролю доступу, пожежної безпеки.

Здійснює оперативне управління діяльністю підрозділів, до функціональних обов’язків яких відносяться питання запобігання корупційним і економічним правопорушенням, забезпечення інформаційної безпеки, охорони вантажів і об’єктів, протипожежної безпеки.

Бере участь у прийнятті рішень з питань, які стосуються забезпечення інформаційної безпеки, запобігання корупційним і економічним правопорушенням, охорони об’єктів, вантажів і майна, технічного захисту інформації, захисту від терористичних актів і незаконного втручання, протипожежної безпеки, відповідності правилам професійної етики.

Організує взаємодію з органами державної влади, правоохоронними і контролюючими органами, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до його компетенції.
Заступник директора регіональної філії з реформування


Безпосередньо здійснює:

- попередній розгляд та погодження фінансово-господарських документів та інших правочинів, що створюються (укладаються) Філією в процесі фінансово-господарської діяльності, фінансового плану Філії, у тому числі щоденні заявки на виділення централізованого фінансування та пропозиції щодо формування оперативного плану надходження коштів та їх використання;

- аналіз ресурсів Філії (виробничі, матеріально-технічні,інформаційні, кадрові, тощо);

- координацію окремих етапів виконання основних фінансово-економічних показників, приймає участь у попередній розробці відповідних коригувань;

- попередній розгляд та погодження коригувань основних фінансово-економічних показників Філії, плану закупівель тощо;

- попередній розгляд та погодження клопотань про видачу довіреностей, а також контроль за дотриманням посадовими особами Філії, які діють за довіреністю АТ «Укрзалізниця» (в тому числі у порядку передоручення), умов та обмежень зазначених довіреностей;

- попередній розгляд та погодження плану закупівель в розрізі процедури цінового формування та контроль проведення закупівель відповідно до законодавства;

- попередній розгляд та погодження (візування) інвестиційних проектів, проектів капітальних вкладень, а за необхідності ініціює проведення аналізу доцільності та ефективності інвестиційних проектів, капітальних вкладень що реалізуються Філією;

- попередній розгляд та погодження договорів про використання рухомого та нерухомого майна третіми особами, а за необхідністю ініціює проведення аналізу ефективності використання нерухомого та рухомого майна Філії;

- ефективне використання і розпорядження державним майном та земельними ресурсами, закріпленими за Філією;

- організацію рекламно - інформаційної діяльності у підрозділах Філії та рухомому складі;

- ціновий моніторинг регіонального ринку нерухомості;

- контроль за діями та рішеннями посадових осіб щодо реалізації окремих етапів реформування та діяльності Філії;

- вжиття заходів з організації та стимулювання праці, вдосконалення системи нормування і оплати праці;

- контроль за організацією роботи з інвентаризації земель, виготовленням державних актів на право користування землею та оформленням права власності на нерухоме майно, яке перебуває на окремому балансі Філії та належить Товариству.

Надає пропозиції з реформування щодо приведення у відповідність до чинного законодавства і затвердженої стратегії та політики АТ "Укрзалізниця" проектів наказів, інших нормативних документів Філії та вихідної кореспонденції і документації Філії, які є обов’язковими для розгляду та урахування керівництвом Філії.