Керівництво

Розподіл обов'язків між начальником регіональної філії та його заступниками

Директор регіональної філії

ЄРЬОМІН ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

телефон: (048) 727-44-00

приймальня: (048) 727-42-50


Здійснює керівництво діяльністю залізниці в цілому, організовує злагоджену роботу залізниці з метою задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях.

Несе відповідальність за ефективність роботи залізниці і її кінцеві результати, визначає основні напрямки соціально-економічного розвитку залізниці, відає питаннями удосконалення керування і планування, здійснює ділове співробітництво з іншими видами транспорту, підприємствами в регіоні, що обслуговується залізницею, у вирішенні міжвідомчих питань, координує діяльність підгалузей залізниці, очолює Техніко-економічну раду залізниці.

Є головою комісії з реорганізації Державного підприємства «Одеська залізниця».

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має: службу кадрової та соціальної політики (НОК), службу охорони праці (НБТ), юридичну службу (НЮ), адміністративну службу (НАС), першу службу (НЦО), службу контролю та внутрішнього аудиту (НКРС), апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту (РБ), дирекції залізничних перевезень (ДН), радника начальника залізниці з безпеки (НПБ), помічника начальника залізниці (НП), інспекцію по контролю виконання (НГК), спеціальну службу (НР), (оперативне керівництво покладається на першого заступника начальника залізниці (НЗ-1)).
Перший заступник директора регіональної філії

МЯКІШЕВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

телефон: (048) 727-44-01

приймальня: (048) 727-45-41


Керує експлуатаційною роботою залізниці на основі неухильного проведення в життя економічної політики шляхом підвищення якості перевезень, ефективного використання рухомого складу і всіх технічних засобів, удосконалення керування і технології перевізного процесу, забезпечення стабільного виконання плану перевезень вантажів і пасажирів.

Здійснює комплекс заходів, пов'язаних з розробкою і виконанням графіка руху пасажирських і вантажних потягів.

Забезпечує виконання завдань по перевезенню пріоритетних вантажів, здійснює контроль за плануванням і виконанням завдань по перевезенню експортно-імпортних вантажів.

Вживає заходи по підвищенню злагодженості в роботі з іншими видами транспорту і промисловим залізничним транспортом інших відомств.

Є заступником голови Техніко-економічної ради залізниці.

Очолює постійно діючі комісії залізниці згідно з наказами начальника залізниці.

Є керівником Спеціального координаційного антитерористичного центру залізниці.

Є куратором Одеської дирекції залізничних перевезень.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має: службу перевезень (Д), пасажирську службу (Л), службу комерційної роботи та маркетингу (М), службу воєнізованої охорони (НО), службу статистики (НЧ), Одеську механізовану дистанцію навантажувально-розвантажувальних робіт (МЧ), в оперативному підпорядкуванні: спеціальну службу (НР), дирекції залізничних перевезень (ДН)).

Під час відсутності начальника залізниці виконує його обов'язки.
Головний інженер - перший заступник начальника регіональної філії

МАЛЬЦЕВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

телефон: (048) 727-44-04

приймальня: (048) 727-05-41


Забезпечує і несе персональну відповідальність за розробку, впровадження основних напрямків науково-технічної політики і концепції розвитку залізниці, заходів з реформування у межах залізниці.

Забезпечує виконання програм, направлених на підвищення технічного та технологічного рівня залізниці, вирішення питань щодо організації капітального будівництва об’єктів залізничного транспорту, освоєння капітальних вкладень з капітального будівництва.

Координує роботу заступників начальника залізниці, керівників служб, дирекцій залізничних перевезень у вирішенні питань щодо проведення єдиної технічної політики, впровадження новітніх технологій, автоматизації процесу керування рухом поїздів і вагонопотоків, запровадження технічних заходів із забезпечення безпеки руху поїздів.

Здійснює координацію робіт по розробленню, впровадженню заходів щодо охорони праці, системи управління охороною праці, охорони навколишнього середовища.

Є заступником голови Техніко-економічної ради залізниці.

Є головою штабу з енергозбереження.

Очолює постійно діючі комісії залізниці згідно з наказами начальника залізниці.

Погоджує документи щодо перетинання залізниці лініями електропередач та зв’язку, нафтогазопроводами, мережами водопостачання та іншими наземними й підземними пристроями, тимчасового укладання та зняття стрілочних переводів на перегонах, у зв’язку з будівництвом других колій та нових роздільних пунктів, проведення робіт з реконструкції й капітального ремонту споруд та пристроїв, встановлення вхідних і прохідних світлофорів, що встановлюються з лівого боку тимчасово на період будівництва другої колії.

Є заступником голови комісії з реорганізації Державного підприємства «Одеська залізниця».

Є куратором Херсонської дирекції залізничних перевезень.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має: службу колії (П), службу сигналізації і зв'язку (Ш), службу електропостачання (Е), службу будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд (БМЕС), інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ), службу капітальних вкладень (НКВ), службу з управління майновими і земельними ресурсами (НКМ), технічну службу (НТО), експертно-технічний центр (ДЕТЦ), дорожній центр науково-технічної інформації (ДЦНТІ), дорожній центр стандартизації і метрології (ДорЦСМ), дорожній навчально-методичний центр охорони праці (НБТЦ), відділ з реформування (НОКР), в оперативному підпорядкуванні – службу охорони праці (НБТ).

У разі відсутності першого заступника начальника залізниці (НЗ-1) виконує його обов’язки.
Заступник директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання

БОГДАНОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

телефон: (048) 727-45-53


Забезпечує вирішення питань щодо розвитку і сталої роботи локомотивного і вагонного господарств, раціонального використання та розвитку ремонтно-технічної бази рухомого складу та його якості.

Визначає потреби залізниці в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах та контроль за своєчасним постачанням.

Забезпечує організацію роботи з виконання програм енергозбереження, оновлення рухомого складу.

Очолює постійно діючі комісії залізниці згідно з наказами начальника залізниці.

Є куратором Шевченківської дирекції залізничних перевезень.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має: служби локомотивного господарства (Т), вагонного господарства (В), приміських пасажирських перевезень (НРП), матеріально-технічного забезпечення (НХ), інспекцію по збереженню парку вантажних вагонів (ВДИ), відділ з організації тендерних закупівель (НТВ), дорожню автобазу.
Заступник директора регіональної філії з фінансово-економічних питань

ПІДЛУБНИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

телефон: (048) 727-41-88


Виконує обов’язки відповідно до посадової інструкції.

Здійснює керівництво економічною політикою на залізниці, організовує своєчасну і якісну розробку поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку залізниці.

Забезпечує цільове та раціональне використання державних коштів, здійснює аналіз витрат на основну та допоміжну діяльність по господарствах залізниці, причини їх збитковості.

Здійснює контроль за фінансовою дисципліною у частині своєчасних і повних розрахунків залізниці з бюджетами усіх рівнів та державними цільовими фондами, розрахунків з працівниками по заробітній платі, недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.

Контролює використання матеріальних ресурсів і дотримання нормативних залишків товарно-матеріальних цінностей.

Організовує роботу щодо підготовки та аналізу фінансового плану залізниці.

Є куратором Знам'янської дирекції залізничних перевезень.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має: фінансово-економічну службу (НФ), господарську службу (НА), службу організації праці, заробітної плати та структур управління (НОТ), Дорожню нормативно-дослідну станцію з праці (ДНДС), дорожній видавничий центр (ДИЦ), медичну службу (НВС), стоматполіклініку, в оперативному підпорядкуванні – начальники дирекцій залізничних перевезень, служб і структурних підрозділів з питань, що стосуються проведення єдиної фінансово-економічної політики на залізниці.
Заступник директора регіональної філії з логістики та роботи з поромами

СЛОБОДЯН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

телефон: (048) 727-43-40

приймальня: (048) 727-44-05


Здійснює керівництво перевізним процесом.

Взаємодіє з відповідними органами управління інших залізниць з питань експлуатаційної та комерційної діяльності.

Вживає заходи щодо підвищення технічного рівня станційного господарства, удосконалення технології роботи станцій та перевізного процесу.

Здійснює профілактичну роботу щодо забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту відповідно до затверджених планів роботи.

Контролює виконання заходів щодо забезпечення безпеки перевезень залізницею спеціальних вантажів.

Видає вказівки по забезпеченню перевізного процесу, які є обов’язковими для виконання усіма службами і структурними підрозділами залізниці.

Планує поїздну роботу, доводить планові завдання з навантаження, вивантаження, здачі поїздів та обміну по зовнішнім та внутрішнім стикам, здійснює контроль виконання завдань.

Є куратором Одеської дирекції залізничних перевезень.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має службу перевезень (Д), в оперативному підпорядкуванні – дирекції залізничних перевезень (ДН), службу комерційної роботи та маркетингу (М), а з питань забезпечення перевезень і графіка руху поїздів – усі галузеві служби залізниці.

Під час відсутності першого заступника начальника залізниці виконує його обов’язки.
Заступник начальника регіональної філії з інфраструктури
Заступник начальника регіональної філії з безпеки

САВКІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
Заступник начальника регіональної філії з реформування

СКРИПІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Начальник служби кадрової та соціальної політики

СТРЕМБІЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

телефон: (048) 727-41-25

приймальня: (048) 727-48-61


Організовує роботу на залізниці з питань соціального розвитку трудових колективів, підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів, займається питаннями формування резерву кадрів на висування.

В оперативному підпорядкуванні має дорожній фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив" (ДФСК), центр професійного розвитку персоналу (ЦПРП).
Головний ревізор з безпеки руху (поїздів і автотранспорту)

МЕЛКУМЯН РУДОЛЬФ ГРИГОРОВИЧ

телефон: (048) 727-44-20

приймальня: (048) 727-41-28


Несе відповідальність за організацію роботи на залізниці по забезпеченню безпеки руху поїздів і автотранспорту, за ефективне використання автотранспорту. Забезпечує розробку та контроль за здійсненням заходів, що гарантують безпечний рух поїздів та автотранспорту і контроль за їх виконанням. Організовує дійовий контроль за виконанням працівниками залізниці наказів і розпоряджень з питань безпеки руху потягів і маневрових робіт. Його вказівки по забезпеченню безпеки руху поїздів і автотранспорту обов'язкові для виконання всіма працівниками залізниці.
Начальник Одеської дирекції залізничних перевезень

РУСТАМОВ РУСТАМ ШАІКОВИЧ

телефон: (048) 727-33-00

приймальня: (048) 727-30-96


Начальник Шевченківської дирекції залізничних перевезень

МАЛИНКА МИКОЛА ІВАНОВИЧ

телефон: (04733) 5-33-00

приймальня: (04733) 5-33-64


Начальник Знам'янської дирекції залізничних перевезень

КАЗАНДЖІЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

телефон: (5233) 6-33-00

приймальня: (5233) 6-33-50


Начальник Херсонської дирекції залізничних перевезень

телефон: (0552) 48-33-00

приймальня: (0552) 48-31-68


Начальники дирекцій здійснюють керівництво діяльністю дирекції в цілому, організовують своєчасне і якісне здійснення перевезень пасажирів і вантажу. Відають питаннями удосконалення керування і планування, комплексного розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази господарства дирекції, здійснюють заходи з виконання комплексу галузевих та регіональних програм, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності транспортних послуг, здійснюють зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Вживають заходи щодо зниження витрат і підвищення прибутків. Витрати провадять згідно із затвердженням Одеською залізницею кошторисом витрат на утримання дирекції без формування фінансового результату. Здійснюють розрахунки за виконані роботи і послуги.