Головна ⇒ Бережливе виробництво: Публікації

Публікації

Сортування:

Застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), які стали затребуваним засобом сучасних якісних перетворень у реалізації можливостей кадрового потенціалу, не лише вимога сьогодення - це також перспективний напрямок організації та проведення навчання, що швидкими темпами динамічно розвивається у всьому цивілізованому світі.

Для створення єдиного освітнього середовища та використання тестових програм у 2016 році на регіональній філії «Одеська залізниця» вперше у якості пілотного проекту застосовано програму Adobe Connect, яка дає змогу проводити не тільки он-лайн навчання, а також й вебінари та відеоконференції.

 

Рівень розвитку науки та технічний прогрес завжди визначали переваги в суспільному виробництві, упроваджені організаційні, техніко-технологічні новації дозволяли раціонально використовувати, заощаджувати всі категорії ресурсів, необхідні для життєдіяльності людини, товарного виробництва чи надання послуг.

Раціоналізаторська робота та винахідництво, новаторство - саме ця діяльність сприяла успішному становленню галузі, яка дає змогу залізничникам сьогодні і в перспективі техніко-технологічно розвиватися, бути брендовою, конкурентоспроможною корпорацією на ринку транспортних послуг, інтегруватися в єдину європейську транспортну систему.

Публікація Г. Бойко, М. Мелешко у 2-х частинах присвячена 150-річному ювілею з часу утворення технічних товариств.

 

Публікація Г. Бойко, М. Мелешко присвячена 150-річному ювілею з часу утворення технічних товариств.

 

Раціоналізаторська діяльність - найбільш масовий вид технічної творчості працівників, про що свідчать статистичні дані: 70% економічного ефекту від впровадження нововведень в Україні дають рацпропозиції.

Творча праця, активна діяльність працівника - одна з визначальних рис нового суспільства. Раціоналізаторська робота, новаторство - це азбука виробничої бережливості як сучасного, загальновідомого інноваційного напряму розвитку економічних, паритетних взаємовідносин структур управління та господарювання, а також риса творчої особистості - менеджера середньої й вищої ланки управління.

Зростання питомої ваги розумової, інтелектуальної праці є необхідною умовою перевтілення суто звичайного штатного працівника-виконавця в менеджера, людину творчу та ініціативну.

 

Розповідається про проведену роботу в рамках підготовки до святкування 150-річного ювілею магістралі над тематичною презентацією «Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє», пошуки матеріалів про виробничі досягнення гідних пам’яті залізничників, кожний із яких має право на повагу, на шану сьогодні, і в майбутньому.

 

Корпоративна культура ресурсоспоживання та транспортна логістика - ключові напрями спрямування зусиль, успішного партнерства профільних менеджерів на очікуваний результат!

 
04.12.2015р. - Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє (1865 - 2015).

Бойко Г.А., Мелешко М.В., Бугеда О.К. / Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє (1865 - 2015).

В статті відображені концептуальні заходи впровадження бережливого виробництва на Одеській залізниці за 150-річний період.

 

 В статье рассматриваются вопросы практического применения на железнодорожном транспорте принципов бережливого производства, большой опыт применения которых в мировой практике свидетельствует о возможностях значительного снижения инвестиций, затрат на ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию подвижного состава.

 
03.07.2015р. - Бережливая железнодорожная компания – революционная система управления

Скрипка А.С., Жукова С.В. / Чорноморський гудок – 2015 – №21 – 29 травня – С.3; №22 – 5 червня – С.3; №23 – 12 червня – С.6.

Перечислены основные принципы, используемые бережливой компанией для разработки системы управления, основанной на постоянном использовании концепции бережливого производства и формирования современной компании нового типа.

 
03.07.2015р. - Бережливое производство в диагностике станков

Пчелинский С. / Чорноморський гудок – 2015 – №20– 22 травня – С.3.

Оптимизация затрат на ремонт станочного оборудования в структурных подразделениях Одесской железной дороги будет способствовать существенному снижению себестоимости продукции, повышению эффективности производства.

 

Основой системы управления качеством является стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижения упорядоченности в сферах производства, обращения продукции и повышения конкурентоспособности.

 
24.06.2015р. - Забезпечення енергозбереження Укрзалізниці на Одеській залізниці

Мелешко М., Вижиковський О. / Матеріали засідання оперативного штабу для забезпечення енергозбереження УЗ на Одеській залізниці

Засідання оперативного штабу для забезпечення енергозбереження Укрзалізниці на Одеській залізниці. Енергозбереження, працюємо на випередження. Ресурсозбереження, зважений підхід. Бережливе виробництво, мотивований розрахунок.

 

Нові форми управління. Зміна світогляду. Керуйте своїм майбутнім розумно. Нова виробнича ідеологія.

 
08.04.2015р. - Бережливое производство: базовая составляющая транспортной логистики в конкурентоспособности железнодорожной отрасли на рынке грузовых перевозок.

Луханин Н., Мелешко М. // Українські залізниці. – 2015. – № 3-4 (21-22) (Частина I). – С. 30-37; № 5-6 (23-24) (Частина II). – С. 63-68.

Исследованы векторы технико-технологической, ресурсозберегающей политики, роль и значение мероприятий бережливого производства в отечественной железнодорожной отрасли, транспортная доктрина на внутреннем и внешнем рынках перевозок грузов, которые в совокупности являются базой, основой для формирования и реализации стратегии корпоративного становления и развития, адаптации к переменам в конкурентной среде.

 

В статье идет речь о современном подходе к техническому обучению персонала на железнодорожном транспорте с применением Интернет-технологий. Показан положительный эффект от проведения дистанционного обучения,  видеоконференций-семинаров (вебинаров).

 
23.12.2014р. - Бережливое производство на железнодорожном транспорте: есть такое направление — энергосбережение

Н. Луханин, к. т. н., региональный советник генерального директора Укрзализныци. // Украинские железные дороги. – 2014.- №11(17). – С.56-64.

Рассмотрены вопросы наиболее актуального направления работы, неотъемлемой составляющей бережливого производства — энерго-, ресурсосбережения в Украине, на железнодорожном транспорте, предпосылки создания, зарождения и становления, совершенствования и развития энергоменеджмента на государственном и отраслевом уровнях.

 
23.12.2014р. - Тяга поїздів – ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці

М. Луханін, к. т. н., регіональний радник генерального директора Укрзалізниці // Українські залізниці. – 2014. - №6(12) (Частина I). – С.42-49; №7(13) (Частина II). – С.36-43; №8(14) (Частина III). – С.38-45; №9(15) (Частина IV). – С.36-44; №10(16) (Частина V). – С.32-39; №11(17) (Частина VI). – С.50-55.

Залізниця — це складний, високотехнологічний, багатоланцюговий виробничий транспортний конвеєр непереривної дії, який потребує значних ресурсних затрат та якнайшвидшого впровадження галузевого стандарту бережливого виробництва. В статті значна увага приділяється поетапному технічному переозброєнню та технологічному вдосконаленню роботи залізничного транспорту та розглянуто питання енергозберігаючої політики.

 

В статті йдеться про реалії сьогодення, дефіциті в ресурсах, що спонукають дорожніх енергоменеджерів ініціювати нову виробничу стратегію, інноваційні підходи до визначення і проведення єдиної ресурсозберігаючої політики в ПЕК, усій експлуатаційній і господарській діяльності залізниці, залізничній галузі в цілому.

 
28.04.2014р. - Роль енергетичного обстеження (аудиту) в реалізації концептуальних заходів бережливого виробництва на Одеській залізниці

М. Мелешко, заступник начальника технічної служби Одеської залізниці // Українські залізниці. - 2014. - № 4 (10).- с. 16-21.

Работа в напрямку адаптації залізничного транспорту України до вимог директив ЕС щодо зниження енергоємності залізничного транспорту енергоменеджерами – аудиторами на Одеській залізниці не припиняється, є системною, послідовною. А ці фактори і є складовою, запорукою успіху у досягненні головної мети  – задоволення потреб населення і держави у перевезеннях, підвищення конкурентоспроможності залізниці до рівня брендових європейських та світових залізничних компаній.

 
27.03.2014р. - Бережливе виробництво. Техніко-технологічні та економічні особливості важливих історичних періодів докорінних зрушень на залізничному транспорті

М.І. Луханін, начальник Одеської залізниці, кандидат технічних наук // Українські залізниці. – 2014. - № 3 (Частина I). – С.26-34; № 4 (Частина II). – С.34-42.

Стаття відзначається поглибленим аналізом особливостей техніко-технологічної, ресурсозберігаючої політики на історичних етапах техніко-економічних зрушень у складні для залізничного транспорту історичні періоди з 20-х років ХХ ст. до наших днів.

Вперше на високому професійному рівні залізничником-практиком проведено фахове, кропітке дослідження об’ємних, якісних показників, характерних ознак і відмінностей важливих, виважених управлінських рішень, і що важливо у наш час, характерний для періоду інтеграційних перетворень, партнерських взаємовідносин для досягнення злагодженої, ефективної, взаємовигідної перевізної роботи залізничних адміністрацій, господарчої діяльності вітчизняної залізничної галузі за рахунок використання наявного ресурсного потенціалу, залучених фінансових і матеріальних ресурсів.   

 

Відповідно до Транспортної стратегії України до 2020 року найважливішими пріоритетними напрямками діяльності галузі є: розвиток транспортної інфраструктури; поліпшення інвестиційного клімату; забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг. У статті наведено приклади реалізації Одеською залізницею заходів стратегічного комплексного розвитку сегментів ринку транспортних послуг із нарощення активів підприємств, спрямованих на підвищення геостратегічної значущості Південного регіону України.

 
23.01.2014р. - Луханін М.І. Нетягова сфера Одеської та Південної залізниць – реалізація стратегії бережливого виробництва

М.І. Луханін, начальник Одеської залізниці, кандидат технічних наук // Українські залізниці. – 2013. - № 2 (Частина I). – С. 54-61; № 3 (Частина II). – С.16-23; № 4 (Частина III). – С.32-39

На прикладі двох залізниць — Одеської та Південної показано стан енергетичної безпеки, реалізацію державної та галузевої ресурсозберігаючої політики й системної роботи щодо зниження витрат, ефективного споживання ресурсів, вектори розвитку паливно-енергетичного комплексу магістралей, впровадження заходів з ресурсо-, енергозбереження, формування корпоративного іміджу, енергозберігаючого світогляду, ресурсо-менеджменту, культури ощадливого виробництва на вітчизняних залізницях в умовах конкуренції, ринкових відносин у сфері транспортних послуг, а також подолання кризових явищ, стагнаційних періодів на етапах реформування галузі.